KLAUDIA KRZAK - DIETETYK

Regulamin

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Regulamin Świadczenia Usług Gabinet Dietetyki Klinicznej mgr Klaudia Krzak

Regulamin określa zasady korzystania z usług w formie stacjonarnej i on-line z zakresu dietoterapii prowadzonych przez mgr Klaudię Krzak, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Krzak, NIP 7372238888 REGON: 525193484, ADRES 34-650 Tymbark 410.

§1 [Słownik pojęć]

Dietetyk– mgr Klaudia Krzak, prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą 

Gabinet Dietetyki Klinicznej– gabinet stacjonarny, znajdujące się pod adresem Słopnice 1140 , 34-615 Słopnice, woj. małopolskie

Usługa on-line– usługa wykonywana przez Dietetyka poprzez środki elektroniczne pozwalające komunikację na odległość, za pośrednictwem strony internetowej www.klaudiakrzakdietetyk.pl oraz poczty elektronicznej dietetykrzak@gmail.com

Usługa stacjonarna– usługa wykonywana przez Dietetyka osobiście, świadczona w Gabinecie Dietetyki Klinicznej.

Usługi dietetyczne– Usługi on-line lub Usługi stacjonarne, które zostały określone w § 3 ust. 1 Regulaminu

Cennik– usługi świadczone przez Dietetyka, których wykaz znajduję się na stronie internetowej www.klaudiakrzakdietetyk.pl w zakładce cennik.

Pacjent– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin i korzysta z Usług dietetycznych

RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie ochronie danych)

§2 [Postanowienia ogólne]

1. Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Usług dietetycznych.

2. Pacjenta, który wypełnił formularz zgłoszeniowy i zaakceptował warunki regulaminu uznaje się, że zawarł umowę o świadczenie usług dietetycznych na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Pacjent akceptuje Regulamin przy Usługach stacjonarnych po podpisaniu oświadczenia o jego akceptacji; przy Usługach on-line po zaznaczeniu odpowiedniego pola, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Dietetyk posiada profesjonalną wiedzę i wykształcenie z zakresu dietetyki oraz niezbędne środki organizacyjne i techniczne do świadczenia usług dietetycznych z należytą starannością wymaganą dla przedsiębiorcy.

5. Umowa o świadczenie Usług dietetycznych jest umową starannego działania i Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za brak oczekiwanych przez Pacjenta efektów korzystania z usług, ze względu na proces złożoności i wielości czynników ubocznych, wpływających na efekt tych usług, który jest niezależny od Dietetyka i nie da się go zniwelować jedynie zastosowanymi Usługami. Nie mniej jednak Dietetyk będzie świadczył z należytą starannością z uwzględnieniem fachowej wiedzy i optymalnych dla każdego przypadku metod. 

6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, nieregularne stosowanie lub całkowite zaprzestanie przez Pacjenta zaleceń wynikłych z Usługi. 

7. Kontakt z dietetykiem prowadzącym jest możliwy pod adresem e-mail: dietetykrzak@gmail.com lub tel. +48 511 284 271 w godzinach 9.00-17.00 lub przez formularz kontaktowy zawarty na stronie www.klaudiakrzakdietetyk.pl

§3 [Prawo do korzystania z treści]

1. Materiał udostępniany przez Dietetyka, w tym indywidualnie sporządzone plany żywieniowe, wygląd oraz treści materiałów opracowanych przez Dietetyka stanowią jego własność i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej. 

3. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

§4 [Zakres usług i cennik]

1. Dietetyk świadczy następujące Usługi dietetyczne:

 • przeprowadzanie konsultacji (w trybie stacjonarnym lub online),
 • ocena dotychczasowego stylu odżywiania,
 • układanie indywidualnych jadłospisów oraz zaleceń,
 • analiza składu ciała metodą BIA,
 • wywiad medyczno-żywieniowy,
 • ocena wyników laboratoryjnych,
 • sporządzenie planów suplementacyjnych,
 • edukacja żywieniowa,
 • umożliwienie zarezerwowania i zmienienia terminu wizyty,
 • zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną,

2. Usługi dietetyczne świadczone są w różnych pakietach, których szczegółowy zakres i czas trwania określone są na stronie internetowej www.klaudiakrzakdietetyk.pl w zakładce cennik

3. Cennik Usług dietetycznych określony jest na stronie internetowej www.klaudiakrzakdietetyk.pl w zakładce cennik. Podane ceny są cenami brutto.

§5 [Usługi stacjonarne]

1. Dietetyk prowadzi usługi stacjonarne w Gabinecie, po uprzednim umówieniu wizyty przez Pacjenta.

2. Umówienie wizyty odbywa się za pośrednictwem telefonicznym pod nr: +48 511 284 271, drogą

mailową: dietetykrzak@gmail.com oraz przez wiadomości prywatne w portalu www.instagram.com lub www.facebook.com

3. Pacjent przez wizytą powinien przygotować się do konsultacji, a w szczególności:

 • przygotować dotychczasowe nawyki żywieniowe, w tym dokładny spis spożywanych produktów
 • w 3 dniach przed wizytą,
 • przygotować listę zażywanych leków i suplementów,
 • przygotować wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ciągu 3 ostatnich miesięcy,
 • przed konsultacją pacjent nie powinien spożywać posiłków i płynów na 2 godziny przed planowaną wizytą.

4. Pierwsza wizyta konsultacyjna obejmuje:

 • zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,
 • wykonanie analizy składu ciała,
 • przeprowadzenie wywiadu medyczno- żywieniowego,
 • analiza wyników badań laboratoryjnych,
 • określenie celów i trybu współpracy,

5. Po konsultacji pacjent otrzyma plan żywieniowy wraz z zaleceniami w ustalonym terminie, nie później niż 7 dni po wizycie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Plan żywieniowy na kolejne tygodnie/miesiące będzie wysyłany najpóźniej dzień przed zakończeniem poprzedniego planu żywieniowego.

6. Pacjent zobowiązany jest stawić się punktualnie na spotkanie związane z realizacją Usługi.

7. W przypadku spóźnienia na umówią wizytę, czas wizyty zostaje skrócony o czas, jaki Pacjent się spóźnił.

8. W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wcześniej wizytę Pacjent jest zobowiązany jest poinformować Dietetyka najpóźniej na 24 godziny przed planowanym spotkaniem.

9. W przypadku niepoinformowaniu Dietetyka o braku możliwości stawienia się na umówione spotkanie Pacjent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50zł na konto:Klaudia Krzak, Tymbark 410, 34-650 Tymbark, nr konta 80194010763254183800000000

§6 [Usługi on-line]

1. Dietetyk prowadzi Usługi on-line za pośrednictwem strony internetowej www.klaudiakrzakdietetyk.pl oraz poczty elektronicznej dietetykrzak@gmail.com, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu przez pacjenta i wypełnieniu przesłanych przez Dietetyka formularzy. 

2. Pacjent za pośrednictwem e-mail lub oraz przez wiadomości prywatne w portalu www.instagram.com lub www.facebook.com umawia się na wizytę online z Dietetykiem w ustalonym terminie. 

3. Po zaakceptowaniu Regulaminu i umówieniu wizyty on-line, Dietetyk prześle ankietę do wypełnienia oraz dzienniczek żywieniowy. Pacjent jest zobowiązany do wypełnienia ankiety i dzienniczka i odesłania na e-mail Dietetyka najpóźniej 24 godziny przed konsultacją. 

4. Pacjent zobowiązany jest do opłacenia konsultacji on-line zgodnie z cennikiem, który znajduje się na stronie internetowej www.klaudiakrzakdietetyk.pl w zakładce cennik 

5. W wyznaczonym terminie Dietetyk i Pacjent połączą się on-line za pośrednictwem programów umożliwiających kontakt dźwiękowy i wizyjny na odległość. Podczas konsultacji zostanie opracowana strategia dalszego działania. 

6. Po konsultacji Pacjent otrzyma za pośrednictwem e-mail indywidualne zalecenia żywieniowe.

7. W wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 7 dni roboczych po konsultacji on-line Pacjent otrzyma od Dietetyka plan żywieniowy. 

8. W przypadku braku możliwości odbycia umówionej wcześniej Usługi on-line Pacjent jest zobowiązany jest poinformować Dietetyka najpóźniej na 24 godziny przed planowanym spotkaniem. 

9. W przypadku niepoinformowaniu Dietetyka o braku możliwości odbycia umówionego spotkania Pacjent zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50zł na konto: Klaudia Krzak, Tymbark 410 34-650 Tymbark, nr konta 80194010763254183800000000

§7 [Odstąpienie od umowy]

1. W przypadku umów zawieranych na odległość (za pośrednictwem strony internetowej), z uwagi na przedmiot świadczenia tj. zindywidualizowany plan żywieniowy przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone. 

2. W przypadku umów zawieranych w gabinecie dietetycznym:

 • Dietetyk ma prawo odstąpić od umowy w przypadkach przypadku gdy : 
 1. Pacjent nie stosuje się do zaleceń diety,
 2. W trakcie wizyty jest wulgarny, zachowuje się niestosownie 
 3. Przekłada wizyty kilkukrotnie lub odwołuje je w przed samym rozpoczęciem 
 4. Udostępnia osobom postronnym przedmiot umowy 
 • Pacjent może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, zanim Usługodawca podejmie się przygotowania planu żywieniowego, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy na wykonanie Usługi. 

3. Dla zachowania terminu niezbędne jest przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno być przesłane papierowo lub drogą mailową w taki sposób, aby druga strona mogła zapoznać się z jego treścią. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a Dietetyk zwraca Pacjentowi zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§8 [RODO]

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów przetwarzanych w związku ze świadczeniem Usług dietetycznych mgr Klaudia Krzak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Krzak z siedzibą w Tymbark 410, 34-650 Tymbark, woj. małopolskie e-mail dietetykrzak@gmail.com 

2. Pacjent w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych może kontaktować się drogą pocztową lub za pośrednictwem e-mail, na adresy wskazane w ust. 1 powyżej. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Pacjentów na podstawie następujących przepisów: 

a) przetwarzanie danych osobowych Pacjentów odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. do wykonania umowy świadczenia Usług dietetycznych lub do podjęcia działań na żądanie Pacjenta, którego dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy, 

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO, tj. prowadzenie dokumentacji księgowej, fakturowanie 

c) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią zgodnie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, a w szczególności do składania przez Pacjenta reklamacji lub dochodzenia ewentualnych roszczeń 

d) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, w przypadku wyrażenia zgody przez pacjenta na otrzymywanie newslettera. 

4. W przypadku gdy do realizacji umowy świadczenia Usług dietetycznych, dane osobowe będą przetwarzane przez inny podmiot, Dietetyk zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowy z takim podmiotem, zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być również organy władzy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

6. Dane osobowe Pacjenta będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także przez okres po zakończeniu umowy w celach: 

a) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 

b) składaniem reklamacji oraz dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy przez okres zgodny z przepisami o terminach przedawnienia roszczeń, 

c) w przypadku wyrażenia przez Pacjenta zgody na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO do momentu zakończenia realizacji usługi lub cofnięcia zgody przez Pacjenta. 

7. Pacjent ma prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt a RODO- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pacjent podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednak niepodanie niezbędnych danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie Usług dietetycznych. 

9. Dane osobowe Pacjenta nie będą wykorzystywane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.